Deklaracja dostepnosci


WSTĘP:

Szkoła Podstawowa w Dobryni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Dobryni

Data publikacji strony internetowej: 03-01-2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08-11-2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest w niewielkim stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępnych cyfrowo. W najbliższym czasie zostanie utworzona nowa strona internetowa szkoły spełniająca wymagania w/w ustawy.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu: jasne tło. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 26-02-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Dobryni

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły - telefon 13 4413205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wejście na teren szkolny, przed bramą główną zabezpieczone jest bramką odgradzającą, pomalowaną na kolor biało-czerwony. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od zachodniej części budynku, prowadzą do niego schody z wygodnym podjazdem dla niepełnosprawnych. Drugie wejście, używane w sytuacjach wyjątkowych, umiejscowione od strony parkingu nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych, prowadzą do niego tylko schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo-widzące. Na terenie przyszkolnym (od północy) znajdują się miejsca parkingowe, w tym miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi. W budynku, który posiada jeden poziom, a więc parter znajduje się korytarz. Posiada on dostosowania dla osób niepełnosprawnych, 4 metry za wejściem głównym znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.