Doposażenie przedszkoli w gm. Dębowiec


programy unijne sp dobrynia

Gmina Dębowiec jest beneficjentem projektu:
„Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec”
Numer identyfikacyjny: KSI: WND-POKL.09.01.01-18-003/14-00
Projekt ma na celu doposażenie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : Dębowcu, Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu.

Od 1 listopada 2014 r. w Gminie Dębowiec realizowany jest projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.9.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ogólna wartość projektu 466 837,00 zł

Projekt jest realizowany bez udziału środków z budżetu Gminy Dębowiec.
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy w 8 oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3, 4 i 5 letnich. Ze środków projektu oddziały przedszkolne zostaną wyposażone między innymi w meble, pomoce naukowe, zabawki, artykuły plastyczne , tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny, kserokopiarki, sprzęt ICT. Ponadto zostaną doposażone kuchnie i szatnie oraz dostosowane toalety do potrzeb dzieci i zmodernizowane toalety dla personelu.