ติดต่อเรา

โครงการ

ความหมายของโครงการคืออะไร | แนะนำโครงการส่งเสริมความรู้ งาน ...

คำว่า โครงการ คือ การดำเนินกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ, ขอบเขตในการดำเนินโครงการ, การกำหนดระยะเวลา, งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ โครงการ เป็นกิจกรรมหรือแผนงาน ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการดำเนินงาน ร...

ร้องสาธิต มมส.เก็บเงินโครงการพิเศษพาบินเรียนรู้ต่างประเทศแต่ ...

มหาสารคาม-ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส ...

Nirvana DEFINE Ekkamai-ramintra

Nirvana DEFINE เอกมัย - รามอินทรา ทาวน์โฮมโครงการใหม่ ที่ออกแบบให้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว บนทำเลศักยภาพ เอกมัย รามอินทรา และ เกษตร ...

การเขียนโครงการ - GotoKnow

ชื่อโครงการ โครงการต้นกล้าความดี ผู้รับผิดชอบ นักศึกษา ...

รวมโครงการ กว่า 400 โครงการ เยอะมาก มีทุกกิจกรรม (แก้ไขได้)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 16. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 18. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 19. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 20.

โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

1. โครงการ การสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมสวรรค์ ยุทธยง ระยะเวลาดา ...

มท. ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ ย้ำหน้าที่ ...

มหาดไทยนำผู้บริหารระดับสูง มท. และพ่อเมือง 17 จังหวัดเมืองเหนือ ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ ปลัดสุทธิพงษ์ฯ ย้ำ "ผู้นำ" และ "ทีม ...

เฮ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดจองใช้สิทธิเร็วขึ้น

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 อัพเดตรายละเอียดและความเคลื่อนไหวล่าสุดโดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

บทที่ 3

การเขียนโครงการ L:book181441Book181441-3.doc 51 ยังคงมีประโยชน อย างมากเพียงปรับแก จุดอ อนและข อจํากัดที่มีของวิธีการเขียนโครงการใน

หลักการเขียนโครงการ

องค์ประกอบของการเขียนโครงการ 1. ชื่อโครงการ 6. วิธีด าเนินการ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 7. ระยะเวลาด าเนินการ 3. หลักการและเหตุผล8.

บทที่ 3

6. โครงการต องกําหนดขึ้นจากข อมูลที่มีความเป นจริง และเป นข อมูลที่ได รับการ วิเคราะห อย างรอบคอบ 7.

การเขียนโครงการ

ความหมายของโครงการ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายว่า ค าว่า "โครงการ " หมายถึง งานที่มุ่งหมายจะท า โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา งบประมาณ กระบวนการและกิจกรรมเป็นล าดับอย่างชัดเจน โครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ ประเภทของโครงการ

การเขียนโครงการในโรงเรียน

2. โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน 2.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 2.2 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน-

ตัวอย่างแบบฟอร์มโครงการ พร้อมไฟล์[DOC] - แบบฟอร์ม

สวัสดีคะวันนี้ขอนำเสนอตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการ เรามีแบบฟอร์มโครงการ (.doc) ให้ดาวน์โหลดนำไปปรับใช้กัน และเสริมด้วยแนวทางการเขียนโครงการให้ศึกษากันค่ะ ในแบบฟอร์มโครงการจะมีหัวข้อสำคัญต่างๆ ซึ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ นะคะ แบบฟอร์มโครงการประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ชื่อของโครงการ

โครงการคืออะไร และ มีกี่ประเภทกันนะ? (Project) - Thai Winner

โครงการคืออะไร? Project หรือ โครงการ คือ แผนหรือเค้าโครงที่ได้ถูกกำหนดวางรูปแบบเอาไว้ โดยมีลำดับขั้นต่าง ๆ ที่ชัดเจน ส่วนประกอบของการเขียนโครงการที่ดีได้แก่วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการขึ้นมา ระยะเวลาของโครงการ วิธีขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำโครงการ งบประมาณที่ถูกใช้งาน และรายงานผลลัพธ์ตอนท้ายหลังดำเนินการ

การเขียนโครงการ - Thaicommunication83

การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม หรือการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) เป็นโครงการที่นำมาใช้ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดของโครงการจะแจกแจงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ได้แก่...

การเขียนโครงการ - GotoKnow

1) โครงการบนฐานนโยบาย (Policy-based Project) หมายถึง โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้แผนงานของหน่วยงาน เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ฯลฯ บรรลุเป้าประสงค์ของแผน กล่าวคือ เป็นโครงการที่เกิดจากการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนปฏิบัติ สิ่งที่ได้คือ "แผนดำเนินการ" ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ