ติดต่อเรา

พระราชบัญญัติแร่และการทำเหมืองแร่ของไนจีเรีย พศ

พระราชบัญญัติ...ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กพร.

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

This Land No Mine ชวนจับตาสถานการณ์ร้อนเหมืองแร่ปี 2564 อาจ ...

นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่ฉบับ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 กฎหมายได้ระบุให้มีการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ และให้กำหนดพื้นที่ 'เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง' ให้ชัดเจนและเพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และต้องพิจารณาเรื่องผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนด้วย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

คลายสงสัย?พ.ร.บ แร่ 2560 กับนายเหมืองน้อย เรื่องกองทุนและหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ คืออะไร การผลิตทองคำ เมื่อเหมืองรั่ว การใช้ประโยชน์ทองคำ แหล่งกำเนิดแร่ทองคำไทย ๔ คุณลักษณะสำคัญ ทองคำ การบริหารจัดการแร่ทองคำ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ทองคำ แร่ทรงคุณค่า ... จากแม่การะเกดข้ามภาถึงเกศสุรางค์

การทำเหมืองแร่ - วิกิพีเดีย

การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอา แร่ ที่มีค่า หรือ วัสดุทาง ธรณีวิทยา อื่นๆ จากใต้ผืนแผ่นดิน ปกติขุดที่ตัวแหล่งแร่หรือ สายแร่ ที่อยู่ใต้ดิน วัสดุทั่วไปที่สกัดได้ แร่โลหะ ได้แก่ บอกไซต์ (สำหรับหลอมเป็น อะลูมิเนียม) ทองแดง เหล็ก ทองคำ ตะกั่ว แมงกานีส แมกนิเซียม นิเกิล ฟอสเฟต แพลทินัม เงิน ดีบุก ไททาเนียม ยูเรเนียม สังกะสี แร่อโลหะ เช่น เกลือหิน ถ่านหิ...

พระราชบัญญัติ

(๑๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการเก็บค่าภาคหลวงแร่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ (๑๑) พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๐๖ (๑๒) พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๙ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน หมวด ๑ บททั่วไป

พ.ร.บ.'แร่' เนื้อเถือหนัง

ตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 'กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา' ก็ทำหน้าที่ในการดูแลกิจการเหมืองแร่ การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการตรวจหาแร่และทำเหมืองแร่ตลอดทั่ว ...

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติพิกัด ...

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เป็นการน าหลักการในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509 มาบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับเดียว ประกาศ

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ | ประชาไท ...

มาตรา 34 ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิดังนี้. (1) มีสิทธิในแร่ที่ระบุในประทานบัตรและแร่อื่นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมือง. 2. การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่. หากพิจารณามาตรา 29 และ ...

This Land No Mine ชวนจับตาสถานการณ์ร้อนเหมืองแร่ปี 2564 อาจ ...

หลังจากปีที่ผ่านมา This Land No Mine ได้นำเสนอ 5 เรื่องเด่นประเด็นเหมืองแร่ ปี 2563 ไปแล้ว ในปี 2564 นี้ This Land No Mine ได้คาดการณ์ว่า สถานการณ์เหมืองแร่ในประเทศไทยมี ...

'แนวทางปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่' ที่ ...

แนวทางปฏิบัติฯดังกล่าวได้ระบุใจความสำคัญที่เกี่ยวกับมาตรา ๓๒ ไว้ว่า "สำหรับการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทำเหมือง และการ ...

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่ประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ. .... วันที่ปรับปรุง :30/11/2560 ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและค่าใช้จ่ายในการทำประชามติของประชาชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. ....

สภาการเหมืองแร่ – Mining Industry Council

สภาการเหมืองแร่ ร่วมกับ เอสซีจี จัดอบรมสัมมนา เรื่อง "การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่". เรื่อง "การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่" โดยได้รับ ...

พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2510 : หน้า 5

มาตรา 73 ผู้ถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแร่ เฉพาะแต่ (1) ทำเหมืองและขายแร่ที่ระบุในประทานบัตร ส่วนแร่อื่นซึ่ง เป็น ผลพลอยได้จากการทำเหมืองนั้น ผู้ถือประทานบัตรจะขายได้ต่อเมื่อได้รับ ใบอนุญาตจากอธิบดี (2) ปลูกสร้างอาคารหรือกระทำการอื่นเกี่ยวกับการทำเหมือง รวมทั้ง การแต่งแร่หรือการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย

ระบบติดตามความก้าวหน้า พ.ร.บ.แร่ ๒๕๖๐

การทำเหมือง และการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง พ.ศ. ๒๕๖๐: มาตรา ๖๖ วรรคเจ็ด: ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐: ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑: หมวดที่ ๖ การทำเหมือง ...

สภาการเหมืองแร่ – Mining Industry Council

สภาการเหมืองแร่ เห็นว่า การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่ทั้งระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินการให้กลับสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติที่ ...

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: ปัญหาของอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โป ...

มาตรา 19 วรรคแรก ของกฎหมายแร่ฉบับใหม่กำหนดให้การอนุญาตทำเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กำหนดให้เป็น 'เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง' ตามมาตรา 17 วรรคแรกและวรรคสี่เสียก่อน ดังนี้ "เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแร่ การอนุญาตให้ทําเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่กําหนดให้เป็นเขตแ...

โลกเราเหลือทองคำให้ทำเหมืองแร่อีกมากแค่ไหน - BBC News ไทย

สอง แหล่งทรัพยากร คือแร่ทองคำในที่ ๆ อาจจะคุ้มทุนที่จะทำเหมืองแร่เมื่อสืบค้นหาข้อมูลเพิ่ม หรือว่าราคาทองคำสูงขึ้น เราสามารถคำนวณปริมาณแร่ทองคำที่เหลืออยู่ในแหล่งทรัพยากรได้แม่นยำมากกว่า...

ระบบติดตามความก้าวหน้า พ.ร.บ.แร่ ๒๕๖๐

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่: การรายงานผลการดําเนินงานและการสํารวจแร่ พ.ศ.๒๕๖๐: มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๐: ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐: ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐: หมวดที่ ๕ การทำเหมือง

พระราชบัญญัติแร่ พ

อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตควบคุมแร่และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย ในเขตควบคุมแร่ มาตรา 9 นว ในเขตควบคุมแร่ ให้ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการ มอบหมายมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในเรือขุดหาแร่หรือในยานพาหนะที่อยู่ในเขตควบคุมแร่ หรือ ที่จะเข้ามาในเขตควบคุมแร่เพื่อตรวจค้นได้ทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรสงส...

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา พระราชบัญญัติ สํานักงานคณะกรรม ...

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา