ติดต่อเรา

ตัวอย่างใบเตือนงดเข้าอบรม

หนังสือตักเตือน

ทำที่..... วันที่.....เดือน..... .พ.ศ. .....

หนังสือเตือนพนักงาน | ดาวน์โหลดเอกสารที่แก้ไขได้ (อังกฤษ/ไทย)

ดาวน์โหลด หนังสือเตือนพนักงาน ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อระบุการเข้าร่วม, พฤติกรรม หรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่อาจยอมรับได้ของพนักงาน.

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา

แบบตอบรับเข้าร่วมงานประชาพิจารณ์ต่อร่างข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล. วัน. จันทร์ ...

บันทึกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้าพเจ้าผู้ถูกตักเตือนได้รับทราบการตักเตือนด้วยวาจาข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน. ลงชื่อ .....

ดาวน์โหลดเอกสาร HR | แบ่งปันข้อมูล เอกสารด้านการบริหาร ...

เอกสารสำหรับ HR แบ่งปันข้อมูลเอกสารด้านการบริหารทรัพยาบุคคล เช่น ระเบียบสวัสดิการกองทุนฌาปนกิจ เอกสารรับรองเงินเดือน เอกสารสัญญาจ้าง File Word, PDF ...

ดาวน์โหลดด่วน! แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคุณครู มีประโยชน์มาก

ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (obec_smis) แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน1 หนังสือรับรอง แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน (SMIS) หนังสือรับรองความประพฤติ แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียน (ยึดของ) ใบลานักเรียน หนังสือรับรองบุคคล ตัวอย่างรายงานการเข้ารับอบรมสัมมนา

หนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง - ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง - ตัวอย่างแบบฟอร์ม หน้าหลัก เอกสาร ธุรกิจ ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน หนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง หนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว รูปแบบ Word และ PDF ขนาด 2 ถึง 3 หน้า คะแนน 4.4 กรอกแบบฟอร์ม ต้องทำยังไงบ้าง 1. เลือกแบบฟอร์มนี้ 2. กรอกเอกสาร 3. บันทึก - พิมพ์

หนังสือเตือน, รวมแบบฟอร์มต่างๆ, เอกสารงานบุคคล, รวมไฟล์ดาวน์ ...

หนังสือเตือน, รวมแบบฟอร์มต่างๆ, เอกสารงานบุคคล, รวมไฟล์ดาวน์โหลด, สัญญาเช่าต่างๆ, แผนธุรกิจ, อาชีพอิสระ, การจัดตั้งบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วน ...

หนังสือเตือนพนักงาน/ลูกจ้าง - แบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม

โดยหนังสือตักเตือนพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับวันและเวลาทำงานฉบับนี้ ตามข้อเท็จริงที่ปรากฏข้างต้น _____ ในฐานะ ...

เอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลด ...

เอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ Siam.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ...

Training Record แบบฟอร์มบันทึกการฝึกอบรม

รบกวนสมาชิกค่ะ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะแชร์ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานได้บ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อ.สำเริง Sep 21, 2010, 8:34:21 AM to บริหารทรัพยากรมนุษย์ เรียน คุณ Rachata...

โหลดฟรี! เอกสาร ใบแจ้ง แบบฟอร์ม ฯลฯ สำหรับ HR - Flash HR

โปรแกรมจัดการ การอนุมัติ สำหรับการยื่นขอต่างๆ อย่าง ขอวันลา ขอโอที ขอทำงานนอกสถานที่ และอื่นๆ ก็สามารถจัดการ อนุมัติ-ปฏิเสธ ได้ พร้อมแนบ ...

แบบฟอร์มใบสมัครการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาฯ สิทธิประโยชน์และประเภทของสมาชิก ไลฟสไตล์ (Lifestyle)

ดาวน์โหลดเอกสาร HR | แบ่งปันข้อมูล เอกสารด้านการบริหาร ...

เอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม ต่างๆ : จำนวน 116 ไฟล์

ตัวอย่างหนังสือราชการ

ได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานในครั;งนี;ด้วย จักขอบคุณ ...

เอกสารงานบุคคล, รวมแบบฟอร์มต่างๆ รวมไฟล์ดาวน์โหลด, สัญญาเช่า ...

ใบลากิจ ลาป วย ของนักศึกษาภาคปกติ. เขียนที่. .... ถ าลากิจต องส งใบลาก อนวันลา ยกเว นกรณีเร งด วนก็ไปก อน แต เมื่อกลับมาแล วต องส งใบลาโดยเร็ว.

Training Record แบบฟอร์มบันทึกการฝึกอบรม

[SIAM.COM:29373] Training Record แบบฟอร์มบันทึกการฝึกอบรม รบกวนสมาชิกค่ะ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะแชร์ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการฝึกอบรมของ ...

แบบฟอร์มต่างๆ – HR KMITL

– แบบใบลาไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน – แบบฟอร์มขอรายงานตัวกลับเพื่อเข้ารับราชการ / ปฏิบัติงาน – ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ – ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันเงินรายได้ – ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานของลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ – สัญญารับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล